Analizatory ASAP 2020 i 2010 firmy Micromeritics

Analizatory ASAP 2020 i 2010 firmy Micromeritics są przeznaczone do pomiarów sorpcyjnych wykorzystywanych do określania powierzchni właściwej oraz porowatości ciał stałych, w tym również materiałów mikroporowatych. Sprzęty zawieraja pompę turbomolekularną i czujnik ciśnienia 1 mmHg o wymaganej stabilności. Zastosowane rozwiązania pozwalają na wyznaczenie objętości mikroporów od 0,0001 cm3/g. Zebrane dane można analizować przy użyciu specjalistycznego oprogramowania z zaimplementowanymi modelami m.in. BET, Langmuir, BJH, Horvath-Kawazoe, Saito-Foley, DR, DA, MP, deBoer, t-plot, alfa-s plot, H-K, NLDFT, 2D-NLDFT oraz nano NL-DFT.
Przyrząd może być stosowany w badaniach różnie uziarnionych materiałów stałych o silnie i słabo rozwiniętej powierzchni i porowatości jak węgle aktywne, sadza, popioły, pigmenty, materiały ceramiczne, sita molekularne, katalizatory i ich nośniki, metale, proszki metali, gleby, skały, substancje farmaceutyczne, mikrofiltry, aerożele, membrany, zeolity i wielu innych.