Analizator Zeta-APS firmy Matec

Analizator Zeta-APS firmy Matec przeznaczony jest do pomiarów rozkładu wielkości cząstek (PSD) i potencjału zeta (ZP), jak również zawartości procentowej substancji stałych w zawiesinie, bez potrzeby rozcieńczania próbek.  Do wyznaczenia powyższych wartości w aparaturze zastosowano dwie metody pomiarowe: spektroskopię tłumienia akustycznego (AAS - acoustic attenuation spectroscopy) oraz elektroakustyczną metodę wykorzystującą fale ultradźwiękowe (ESA - Electrokinetic Sonic Amplitude) opatentowaną przez firmę Matec Applied Sciences. Analizator Zeta-APS umożliwia jednoczesny pomiar widma dźwięku prędkości, pH, przewodności i temperatury próbki w zakresie wielkości cząstek od 10 nm do 100 mikronów. Aparatura w przeciwieństwie do sprzętów działających na zasadzie dynamicznego rozproszenia światła (wiązki laserowej) (DLS - dynamic light scattering) pozwala na prowadzenie pomiarów dla próbek nierozcieńczonych i/lub nieprzezroczystych.